KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ŞENTÜRKLER OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 11. maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, aşağıda yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) veri sorumlusuna yapacakları başvuru usul ve esasları “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda aşağıda tablo halinde belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi lütfen işaretleyiniz.

 Talep Edilen Haklar ( Madde 11 )

 Lütfen Seçiniz

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e)Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Yasal mevzuattan doğan haklarını kullanmak isteyen ilgili kişiler, aşağıda belirtilen başvuru yollarından herhangi birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. KVKK Politikası, Gizlilik ve Çerez Politikası, Aydınlatma Metnini internet sitemizden inceleyebilirsiniz. 


  • Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle www.senturkler.com.tr adresine e-posta göndererek,
  • İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine senturklerotomotivmakina@hs01.kep.tr elektronik posta göndererek,
  • İlgili kişinin işbu formu eksiksiz doldurarak. İzmir Yolu 10. Km No: 301/A Nilüfer/BURSA adresine yapacağı şahsi başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle


Aşağıda yazılı formu eksiksiz doldurarak, Veri Sorumlusu olan şirketimize yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile başvurunuzu iletiniz. 

Ad-Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Diğer Ülke Vatandaşları için
Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi

İşyeri Adresi

Cep Telefonu

Telefon Numarası

Faks Numarası

E-posta Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

 

 

Lütfen şirketimiz ile olan aşağıda yazılı hukuki ilişkinizi belirtiniz.
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
☐Müşteri
☐Ziyaretçi
☐Sigortalı
☐Tedarikçi
☐Araç Satın Alan/Araç Satan
☐Araç Kiralayan
☐Bakım onarım Hizmeti Alan
☐Çalışan
☐Eski Çalışan
☐Stajyer Öğrenci
☐Çalışan Adayı
☐Diğer ……………………………………………………………………………………………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz:
Birim                                               : …………………………………

Konu                                              : …………………………………

☐Eski Çalışanım                            : …………………………...........
☐Çalıştığım Yıllar                          : …………………………………
☐Araç Satın Aldım                        : …………………………………
☐Araç Sattım                                : …………………………………
☐Araç Kiraladım                           : …………………………………
☐Teknik Servisi Kullandım             : ………………………………...
☐Sigorta Kasko Yaptırdım             : ………………………………...
☐Showroomu Ziyaret Ettim            : …………………………………
☐İş Başvurusu Yaptım                    : …………………………………
☐Özgeçmiş Paylaştım/Tarih             : …………………………………
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım    :………………………………….


Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.         ☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elden teslim almak istiyorum.                  ☐ Kayıtlı E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Şirketimizle olan hukuki ilişkinizi ve varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için bu form düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve açıklama bilgisi talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde,  şirketimiz söz konusu yanlış bilgi, yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Vekâleten teslim alınması halinde, vekaletname aslı veya onaylı sureti, temsil belgesi veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

Başvuru Sahibi İlgili Kişinin Beyanı: 

Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, başvuru formunda yer alan genel açıklamaları okuduğumu, KVK Kanunu ve başvuru formunda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda başvuru formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.


İlgili Kişi/Başvuru Sahibinin
Adı Soyadı            :
Başvuru Tarihi      :
İmza                     :